Cập nhật tin tức 3Ghỗ trợ 3Gtin tức viễn thông, video hỗ trợ cài đặt 3G, Lỗi Dcom 3G liên tục , thường xuyên gửi đến bạn đọc

Máy tính báo “Lỗi 633: The modem (or other connecting device) is already in use or is not configured properly” : không truy cập được Dcom 3G

Trong trường hợp này chúng tôi mới tìm hiểu được 3 nguyên nhân như sau :
Thứ nhất: Do cài đặt D-com 3G hai lần

Thứ Hai : Bạn bật nhiều hơn 2 cửa sổ D-com 3G

Thứ Ba : Driver D-Com 3G xung đột với phần mềm khác trong máy.

Giải pháp:
Đưa ra cách khắc phục hữu hiệu :

  1. Đóng tất cả các cửa sổ D-com 3G và mở lại.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Nếu không được, gỡ bỏ D-com 3G trong máy tính và tiến hành cài đặt lại

Chúc bạn thành công

 Lỗi Dcom 3G : Lỗi 633: The modem (or other connecting device) is already in use or is not configured properly

Advertisements